Foto saya
medan, sumatera utara, Indonesia
Aku adalah wayang yang dimainkan oleh sang dalang, Aku sangat lemah, tidak mempunyai daya kekuatan dan kemampuan, Semuanya berjalan semata atas kendali, kehendak, dan kekuasaan sang dalang.. Aku menjalani hidup sesuai alur dan cerita yang telah tertulis dan dikehendaki oleh sang dalang, Aku sebagai wayang, Bicaraku adalah perkataan dalang, Segala perbuatanku adalah gerakan dari sang dalang

Selasa, 08 Januari 2013


PENGASIHAN GENDAM SEMARA DAHANA
Sun matak ajiku gendam semara dahana, leluhur daerah kediri
Giri – giri aku anake sang hyang tunggal patutane dewi kama
Sira teka temurun saka swarga kahyangan, tak elih aran ya si gendam semara dahana
Kedadeyane kama loro
Kama putih saka bapakmu, kama abang saka ibumu
Teka jagad teka dapet
Oleh sebdaning idep kumedep mangetan dijangkung kakang kawah
Kumedep mangulon direwangi adi ari – ari
Kumedep mangidul dibantu getih, kumedep mangulor dipayungi puser
Jabang bayine si …(sebut jenenge)…
Teka welas teka asih saka kersaning allah

Oleh : Kisanak Panji Laras

PENOLAK SENGKALA
Sengkala – sengkala pada suminggaha
Durga mandeg gajah mungkur rahayu slamet saka kersaning allah
Sang hyang ibu bantala, sang hyang bapa anantaboga
Niat ingsun lumaku rina kalawan wengi ana sengkala enggal baliya
Bali saking kersaning allah

Oleh : Kisanak Panji Laras


AJI SIREP MACAN PUTIH
Sirepku si macan putih, nogosisa ing raiku
Heh aku si macan putih ingkang tak sirep atine …(sebut jenenge)…
Rep sirep soko kersaning allah
La ilaha ilallah muhammadurasulullah

Oleh : Kisanak Panji Laras

RAJAH KALACAKRA
“Sang sukma sejati, rajah kalacakra ingkang kula serat punika nyuwun berkah paduka, ingkang dados kekujengan”
Ya maraja – Jamaraya
Ya marani – Niramaya
Ya silapa – Palasiya
Ya midora – Radomiya
Ya midosa – Sadomiya
Ya doyuda – Dayudoya
Ya siyaca – Cayasiya
Ya sihama – Mahasiya

Oleh : Kisanak Panji Laras